Jan Wouter

Leonard Cohen

Start Leven Honden Recepten Kunst Cohen Arduino Arduino Modules DRONES

Suzanne

Suzanne takes you down to her place near the river
You can hear the boats go by
You can spend the night beside her
And you know that she's half crazy
But that's why you want to be there
And she feeds you tea and oranges
That come all the way from China
And just when you mean to tell her
That you have no love to give her
Then she gets you on her wavelength
And she lets the river answer
That you've always been her lover
And you want to travel with her
And you want to travel blind
And you know that she will trust you
For you've touched her perfect body with your mind.

And Jesus was a sailor
When he walked upon the water
And he spent a long time watching
From his lonely wooden tower
And when he knew for certain
Only drowning men could see him
He said "All men will be sailors then
Until the sea shall free them"
But he himself was broken
Long before the sky would open
Forsaken, almost human
He sank beneath your wisdom like a stone
And you want to travel with him
And you want to travel blind
And you think maybe you'll trust him
For he's touched your perfect body with his mind.

Now Suzanne takes your hand
And she leads you to the river
She is wearing rags and feathers
From Salvation Army counters
And the sun pours down like honey
On our lady of the harbour
And she shows you where to look
Among the garbage and the flowers
There are heroes in the seaweed
There are children in the morning
They are leaning out for love
And they will lean that way forever
While Suzanne holds the mirror
And you want to travel with her
And you want to travel blind
And you know that you can trust her
For she's touched your perfect body with her mind.
Suzanne neemt je mee naar haar plaats in de buurt van de rivier
Hoor je de boten gaan door
U kunt de nacht doorbrengen naast haar
En je weet dat ze is half gek
Maar dat is de reden waarom u wilt om daar te zijn
En ze voedt u koffie en sinaasappelen
Die komen helemaal uit China
En net als je bedoelt om haar te vertellen
Dat je geen liefde aan haar te geven
Dan krijgt ze je op haar golflengte
En ze laat de rivier antwoord
Dat je altijd haar minnaar geweest
En u wilt reizen met haar
En u wilt reizen blind
En je weet dat ze je zal vertrouwen
Want je hebt haar perfecte lichaam aangeraakt met je geest.
En Jezus was een zeeman
Toen hij wandelde op het water
En hij bracht een lange tijd kijken
Vanuit zijn eenzame houten toren
En toen hij zeker wist
Alleen verdrinking mannen konden hem zien
Hij zei: "Alle mensen zullen dan zeilers
Tot aan de zee zal hen bevrijden "
Maar hijzelf was gebroken
Lang voordat de hemel zou openen
Forsaken, bijna menselijk
Hij zonk onder je wijsheid als een steen
En u wilt reizen met hem
En u wilt reizen blind
En je denkt misschien kan je hem vertrouwen
Want hij heeft aangeraakt uw perfecte lichaam met zijn geest.

Nu Suzanne neemt je hand
En ze leidt u naar de rivier
Ze is het dragen van vodden en veren
Van Leger des Heils counters
En de zon stort neer als honing
Op onze dame van de haven
En ze laat zien waar je moet kijken
Onder het afval en de bloemen
Er zijn helden in het zeewier
Er kinderen in de ochtend
Ze zijn leunend uit voor de liefde
En zij zullen op die manier altijd leunen
Terwijl Suzanne houdt de spiegel
En u wilt reizen met haar
En u wilt reizen blind
En je weet dat je haar kunt vertrouwen
Voor ze al jouw gedachten in haar hand.

Master Song

I believe that you heard your master sing
when I was sick in bed.
I suppose that he told you everything
that I keep locked away in my head.
Your master took you travelling,
well at least that's what you said.
And now do you come back to bring
your prisoner wine and bread?
You met him at some temple, where
they take your clothes at the door.
He was just a numberless man in a chair
who'd just come back from the war.
And you wrap up his tired face in your hair
and he hands you the apple core.
Then he touches your lips now so suddenly bare
of all the kisses we put on some time before.

And he gave you a German Shepherd to walk
with a collar of leather and nails,
and he never once made you explain or talk
about all of the little details,
such as who had a worm and who had a rock,
and who had you through the mails.
Now your love is a secret all over the block,
and it never stops not even when your master fails.

And he took you up in his aeroplane,
which he flew without any hands,
and you cruised above the ribbons of rain
that drove the crowd from the stands.
Then he killed the lights in a lonely Lane
and, an ape with angel glands,
erased the final wisps of pain
with the music of rubber bands.

And now I hear your master sing,
you kneel for him to come.
His body is a golden string
that your body is hanging from.
His body is a golden string,
my body has grown numb.
Oh now you hear your master sing,
your shirt is all undone.

And will you kneel beside this bed
that we polished so long ago,
before your master chose instead
to make my bed of snow?
Your eyes are wild and your knuckles are red
and you're speaking far too low.
No I can't make out what your master said
before he made you go.

Then I think you're playing far too rough
for a lady who's been to the moon;
I've lain by this window long enough
to get used to an empty room.
And your love is some dust in an old man's cuff
who is tapping his foot to a tune,
and your thighs are a ruin, you want too much,
let's say you came back some time too soon.

I loved your master perfectly
I taught him all that he knew.
He was starving in some deep mystery
like a man who is sure what is true.
And I sent you to him with my guarantee
I could teach him something new,
and I taught him how you would long for me
no matter what he said no matter what you'd do.

I believe that you heard your master sing
while I was sick in bed,
I'm sure that he told you everything
I must keep locked away in my head.
Your master took you travelling,
well at least that's what you said,
And now do you come back to bring
your prisoner wine and bread?
Master Song

Ik geloof dat je hoorde je meester zingen
toen ik ziek in bed.
Ik veronderstel dat hij vertelde je alles
dat ik weg te houden opgesloten in mijn hoofd.
Je meester nam je reist,
Nou in ieder geval dat is wat je zei.
En nu kom je terug te brengen
uw gevangene wijn en brood?
Je ontmoette hem op een tempel, waar de
ze nemen je kleren aan de deur.
Hij was gewoon een talloze man in een stoel
die was net terug van de oorlog.
En je wrap up zijn vermoeide gezicht in je haar
Hij overhandigt u het klokhuis.
Dan raakt hij je lippen nu zo plotseling kale
van al de kussen die we op enige tijd voor.

En hij gaf je een Duitse herder te lopen
met een kraag van leer en nagels,
en hij nooit maakte je uitleggen of praten
over al de kleine details,
zoals die had een worm en die een rots had,
en wie je moest door de mails.
Nu is je liefde is een geheim over de hele blok,
en het houdt nooit niet, zelfs als je meester mislukt.

En hij nam je in zijn vliegtuig,
die hij gevlogen zonder handen,
en u kruiste boven de linten van de regen
dat dreef de menigte vanaf de tribune.
Daarna doodde hij de lichten in een eenzame Lane
en, een aap met engel klieren,
gewist de laatste slierten van de pijn
met de muziek van elastiekjes.

En nu hoor ik je meester zingen,
U knielen voor hem te komen.
Zijn lichaam is een gouden koord
dat je lichaam is opknoping van.
Zijn lichaam een ​​gouden draad,
mijn lichaam is gevoelloos geworden.
Oh nu hoor je je meester zingen,
je shirt is alles ongedaan gemaakt.

En zal u knielen naast het bed
dat we opgepoetst zo lang geleden,
voordat je meester koos in plaats daarvan
mijn bed van sneeuw te maken?
Je ogen zijn wild en je knokkels zijn rood
en je spreekt veel te laag.
Nee, ik kan niet zien wat uw meester zei
voordat hij naar toe gaat.

Dan denk ik dat je veel spelen te ruw
voor een dame die naar de maan is geweest;
Ik heb door dit venster gelegen lang genoeg
om te wennen aan een lege kamer.
En uw liefde is wat stof in de manchet van een oude man
die zijn voet te tikken om een ​​melodie,
en je dijen zijn een ruïne, wil je te veel,
laten we zeggen dat je terug kwam enige tijd te vroeg.

Ik hield van je meester perfect
Ik leerde hem alles wat hij wist.
Hij had honger in sommige diepe mysterie
als een man die zeker is wat waar is.
En ik stuurde je hem met mijn garantie
Ik kon hem iets nieuws te leren,
en ik hem geleerd hoe je dat zou lang voor mij
het maakt niet uit wat hij zei niet uit wat je zou doen.

Ik geloof dat je hoorde je meester zingen
terwijl ik was ziek in bed,
Ik ben er zeker van dat hij vertelde je alles
Ik moet weg te blijven opgesloten in mijn hoofd.
Je meester nam je reist,
Nou in ieder geval dat is wat je zei,
En nu kom je terug te brengen
uw gevangene wijn en brood?